Strona główna Zakrzówek Czy Kodeks postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Krakowa obowiązuje?

Czy Kodeks postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Krakowa obowiązuje?

przez ArdK

28 sierpnia 2020 r. złożyliśmy do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa skargę na Prezydenta Jacka Majchrowskiego, w której poprosiliśmy Komisję o pomoc i wsparcie nas w walce o Zakrzówek. Prosiliśmy także o interwencję w sprawie sposobu traktowania nas przez Prezydenta i podległych mu urzędników miejskich. Traktowania jak wrogów, a nie mieszkańców Krakowa. Zamiast podjąć z nami rzeczowy dialog, miasto komunikowało się z nami za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych, często obrażając nas na ich łamach, co zdecydowanie przekraczało przyjęte normy społeczne.

Treść skargi można przeczytać na końcu artykułu.

Komisja podejmuje temat 7 miesięcy po złożeniu skargi

Tydzień temu, 25 lutego, otrzymaliśmy informację, że nasza skarga będzie omawiana na posiedzeniu Komisji, 4 marca, czyli 7 miesięcy od jej złożenia! Z nieznanego powodu przedłużano jej rozpatrzenie aż do ubiegłego czwartku. Zależało nam, aby Komisja wsparła nas w rozmowach z miastem odnośnie zatrzymania trwającej budowy Parku Zakrzówek. 7 miesięcy temu…

Obrady Komisji bez naszego udziału

Po przeanalizowaniu całej sprawy, doszliśmy do wniosku, że nasza obecność na obradach Komisji po prostu nie ma już sensu. Trzeba odnotować też fakt, że obrady komisji zaczynają się o godzinie 14, kiedy wszyscy jesteśmy w trakcie pracy, tak jak większość mieszkańców, a treść samej skargi nie odpowiada już obecnej sytuacji. Od złożenia skargi, ataki na nas ze strony urzędników miejskich tylko nasiliły się i nie dotyczyły już tylko Zakrzówka, ale także innych naszych działań. Wielokrotnie słyszeliśmy, że jesteśmy opłacani, działamy na zlecenie polityczne, “jesteśmy podłymi ludźmi” i pseudoaktywistami (pisownia oryginalna za urzędową gazetą Krakow.pl). Ponadto, wysocy rangą urzędnicy wspierają swoim autorytetem hejterskie profile w mediach społecznościowych, które prezentują mowę nienawiści skierowaną w naszą stronę.

Komisja podjęła decyzję o oddaleniu w czasie rozpatrzenia skargi, do chwili zakończenia postępowania w prokuraturze.

Co o tym sądzimy? 7 miesięcy temu zależało nam na szybkim jej rozpatrzeniu, ponieważ prace budowlane na Zakrzówku trwały i każdy dzień był kolejnym dniem niszczenia tego miejsca. Jednak, minęło już ponad pół roku…
W obecnej sytuacji i w kontekście kontrowersyjnych i nieakceptowanych społecznie prac na Zakrzówku taka decyzja jest dla nas zrozumiała. Tym bardziej, że Sąd podjął decyzję o przekazaniu sprawy Zakrzówka do Prokuratury do ponownego zbadania.
Natomiast chcemy podkreślić, w żaden sposób postępowanie prokuratury nie wpływa na fakt, że miejscy urzędnicy, w tym Piotr Kempf odnoszą się do nas, mieszkańców i działaczy społecznych w sposób nieakceptowalny, sprzeczny z obowiązującym kodeksem etycznym urzędników. Rozważamy wniesienie szczegółowej skargi w tej sprawie.

Czy Kodeks postępowania etycznego pracowników UMK obowiązuje w Krakowie?

Korzystając z okazji, chcielibyśmy przypomnieć, że urzędników miejskich, w tym wszystkich dyrektorów instytucji miejskich, obowiązuje Zarządzenie nr 2224/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Krakowa. 
Rozdział II
Zasady postępowania, art.2. pkt. 2 brzmi:

Pracownik Urzędu Miasta Krakowa kieruje się w swoim postępowaniu zasadami:

2. UPRZEJMOŚCI I ŻYCZLIWOŚCI:
– w kontaktach z mieszkańcami jest uczynny i życzliwy oraz pamięta, że wszyscy obywatele są równi,
– prezentuje wysoką kulturę osobistą,
– swoje zachowanie opiera na dobrych relacjach ze współpracownikami,

Pełną treść Kodeksu można przeczytać poniżej lub pobrać pod tym LINKIEM.

Kodeks postępowania etycznego pracowników Urzędu Miasta Krakowa
Rozdział I Zasady ogólne
Art. 1
1. Niniejszy Kodeks wyznacza zasady postępowania wszystkich pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta Krakowa ujęte w Kodeksie Etyki.
2. Pracownik samorządowy wykonuje powierzone zadania służąc społeczności lokalnej oraz dobru państwa.
3. Pracownik samorządowy przestrzega przepisy niniejszego Kodeksu i kieruje się jego zasadami.

Rozdział II Zasady postępowania
Art. 2
Pracownik Urzędu Miasta Krakowa kieruje się w swoim postępowaniu zasadami:
1. BEZINTERESOWNOŚCI:
– jest bezstronny w wykonywaniu powierzonych zadań i obowiązków,
– nie wykorzystuje swojego stanowiska w celu uzyskania korzyści dla siebie i swoich bliskich, a informacje do których ma dostęp wykorzystuje tylko dla dobra realizowanych zadań,
2. UPRZEJMOŚCI I ŻYCZLIWOŚCI:
– w kontaktach z mieszkańcami jest uczynny i życzliwy oraz pamięta, że wszyscy obywatele są równi,
– prezentuje wysoką kulturę osobistą,
– swoje zachowanie opiera na dobrych relacjach ze współpracownikami,
3. JAWNOŚCI:
– gwarantuje przejrzystość swojego postępowania na każdym etapie procesu podejmowania decyzji, w granicach obowiązującego prawa,
– udziela informacji pełnej, zgodnej ze stanem realizacji zadania, uwzględniając tajemnice ustawowo chronione,
4. ODPOWIEDZIALNOŚCI:
– wykonuje swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przy zaangażowaniu swojej wiedzy i umiejętności oraz z należytą starannością,
– dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem ze współpracownikami,
– podnosi swoje kwalifikacje zawodowe,
5. UCZCIWOŚCI I RZETELNOŚCI:
– podejmuje decyzje w sposób obiektywny,
– rozstrzygnięcia administracyjne formułuje w sposób jasny i zrozumiały oraz precyzyjnie uzasadnia je pod względem faktycznym i prawnym,
– dąży do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy,
6. DBAŁOŚCI O INTERES GMINY, W TYM DOBRE IMIĘ URZĘDU:
– racjonalnie gospodaruje majątkiem i środkami publicznymi,
– dba o powierzone mienie i wykorzystuje je tylko do celów służbowych,
– swoim postępowaniem w miejscu

Rozdział III Odpowiedzialność za naruszenie zasad postępowania etycznego
Art. 3
1. Normy niniejszego Kodeksu narusza pracownik samorządowy, który wskutek postępowania ryzykuje utratą zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych.
2. Pracownik samorządowy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponosi odpowiedzialność porządkową.


Rozdział IV Postanowienia końcowe
Art. 4
Kierujący komórkami organizacyjnymi upowszechniają zasady zawarte w niniejszym Kodeksie wśród podległych pracowników.

Zwracamy się do Komisji z prośbą o interwencję w sprawie realizowanego obecnie projektu “Zagospodarowania Parku Zakrzówek w Krakowie”. Jesteśmy przeciwni formie w jakiej urzędnicy prezydenta Jacka Majchrowskiego remontują to miejsce, ale nie to jest w tej sprawie najważniejsze. Znacznie większym problemem jest to, jak przy tej okazji – my, mieszkańcy – jesteśmy traktowani.


Wyczerpaliśmy już wszystkie drogi komunikacji, dialogu z urzędnikami miejskimi w sprawie Niestety, miasto jest głuche na nasze prośby, apele, petycje i protesty. Ignoruje każdy nasz głos sprzeciwu wobec swojej polityki. Pomimo wsparcia nas przez różne środowiska naukowe, pomimo zgromadzonych merytorycznych argumentów, jesteśmy traktowani jak wrogowie, a nie jak obywatele. Zamiast podjąć z nami rzeczowy dialog, urzędnicy miejscy komunikują się z nami za pośrednictwem lokalnych mediów i serwisów społecznościowych, często obrażając nas na ich łamach, co zdecydowanie przekracza przyjęte normy społeczne. Dyskredytowanie nas, nazywanie „pseudoaktywistami”, napuszczanie na nas innych mieszkańców – to problemy, z którymi zmagamy się odkąd postanowiliśmy bronić Zakrzówka przed zniszczeniem. Jednak niszczenie Zakrzówka to jedno, ale niszczenie nas, obywateli, za to, że nie zgadzamy się z wszystkim, co proponuje Jacek Majchrowski – to zjawisko, które bardzo nas niepokoi i z którym nie sposób nam się zgodzić.


Prosimy Komisję o zajęcie stanowiska w tej sprawie i pomoc, ponieważ czujemy się bezsilni. Prosimy o pomoc w zorganizowaniu Okrągłego Stołu w sprawie przyszłości Zakrzówka Prosimy o przemówienie do rozsądku prezydentowi, który nie dość, że nie chcę z nami rozmawiać, to robi wszystko, aby nas zniechęcić do współdecydowania o mieście. Jako osoby, które ciężko pracują na pensje dla pana prezydenta i jego urzędników, musimy uderzyć głośno pięścią w stół.

Poniżej najważniejsze kwestie wzbudzające wątpliwości mieszkańców Krakowa odnośnie samego Zakrzówka, o których urzędnicy nie chcą z nami rozmawiać:

1. Miasta nie stać na Zakrzówek w dobie recesji
Miasto do 2023 roku ma zamiar wydać jeszcze ponad 40 milionów złotych na rewitalizację “Parku Zakrzówek”. To ogromna kwota, zwłaszcza w czasie obecnej recesji w gospodarce związanej z epidemią koronawirusa, oraz konieczności szukania oszczędności w krakowskim budżecie. A przypomnijmy: z wcześniejszymi wydatkami tj.: 26 milionami złotych na wykupienie terenu oraz prawie 5 milionami złotych na osiatkowanie skał, koszt całkowity “Parku Zakrzówek” wyniesie minimum 70 milionów złotych. Dyrektor ZZM w jednym z wywiadów wspomniał o całkowitym koszcie sięgającym aż stu milionów złotych.

2. Kontrowersje wokół “siatek” na Zakrzówku
Autorem projektu zabezpieczenia skał jest jeden z dyrektorów w firmie Maccaferri Polska, producenta siatek, które zainstalowano na Zakrzówku. W dokumentacji przetargowej wskazano takie parametry, które mogła spełnić tylko jedna (!) firma na świecie. W projekcie pominięto niezależną ekspertyzę geologiczną, która nie wskazywała tej metody jako formy zabezpieczenia ścian kamieniołomu.
Budżet na zabezpieczenie skał pierwotnie miał wynieść 1,82 miliona złotych, ostatecznie zamknął się w kwocie 4,9 miliona złotych.
28 września 2020 roku odbędzie się w Sądzie sprawa odwoławcza od decyzji Prokuratury, która odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia niegospodarności i przekroczenia uprawnień.

3. Brak konsultacji z osobami z niepełnosprawnościami
Pomimo obowiązku konsultowania projektów budowlanych ze środowiskiem osób niepełnosprawnych Zarząd Zieleni Miejskiej tego nie zrobił. Dopiero pod koniec grudnia 2019 roku, po interwencji mieszkańców, ZZM przesłał projekt do konsultacji Konsultantowi ds. osób niepełnosprawnych, pomimo że projekt został przedstawiony przez Pracownię F11 wiele miesięcy wcześniej, bo już w lutym 2019 roku! Ostatecznie, KDO ds. Osób Niepełnosprawnych wydała negatywną opinie nt realizowanego projektu.

4. Realizowany obecnie projekt nie był konsultowany społecznie. Pomimo wielu próśb skierowanych do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Zarządu Zieleni Miejskiej, do tej pory nie otrzymaliśmy protokołów z konsultacji społecznych, na które powołują się urzędnicy.
W kwietniu 2019 roku KDO ds. Środowiska przedstawiło 20 postulatów, które powinny być wzięte pod uwagę przy rewitalizacji Zakrzówka odnośnie rejonu ulicy Wyłom oraz skał. Nie omawiano kwestii kąpieliska ani zabezpieczenia skał. O siatkach mieszkańcy Krakowa dowiedzieli się w sierpniu2019 roku, kiedy firma Soley przystąpiła do prac instalacyjnych na małym zbiorniku.

5. Brak dialogu społecznego z mieszkańcami.
Pod petycją “Stop siatkom na Zakrzówku” podpisało się prawie 5,5 tysięcy mieszkańców. Miasto odrzuciło apel o okrągły stół w sprawie Zakrzówka, pod którym podpisało się kilkadziesiąt organizacji, stowarzyszeń i inicjatyw społecznych.

Dlaczego miasto od ponad pół roku nie wyraża woli, by się na chwilę zatrzymać ii zmienić zły i tak kosztowny projekt? Gdyby urzędnicy usiedli do rozmów z mieszkańcami pół roku temu, dzisiaj mielibyśmy poprawiony projekt, który byłby tańszy, łatwiejszy do realizacji, przyjazny środowisku, osobom z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim szybciej oddany do użytku. Wieloletnia batalia tysięcy mieszkańców o to, by Zakrzówek nie został zabudowany blokami, przerodziła się w kontrowersyjny projekt, uparcie realizowany przez miasto rękami Zarządu Zieleni Miejskiej. Wzywamy Komisję do zatrzymania prac budowlanych na Zakrzówku i zbadania wszystkich kontrowersji oraz wątpliwości wokół tej realizacji.

Z poważaniem

Mieszkanki i mieszkańcy Krakowa Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz