Strona główna Plany miejscowe Składamy uwagi do MPZP Las Witkowicki

Składamy uwagi do MPZP Las Witkowicki

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Tylko do 20-go lutego można złożyć uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [MPZP] dla obszaru Las Witkowicki. Pomóż mieszkańcom i organizacjom ekologicznym uratować zielone, nadrzeczne tereny, o które walczą od 4 lat!

W miejskich dokumentach tj. “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, “Powiatowym programie zwiększania lesistości miasta Krakowa na lata 2018–2040”, czy w “Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030”, niezabudowane tereny w dolinach rzeki Prądnik oraz rzeki Bibiczanki miały zostać objęte ochroną. W tym celu została również przyjęta uchwała Rady Miasta w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa, mówiąca o utworzeniu parku XXL “Dolina Prądnika”.

Tymczasem tereny, które należałoby w takiej sytuacji oznaczyć w MPZP jako tereny leśne, zostały przedstawione jako tereny rolne, co – w przypadku uchwalenia planu w zaprezentowanej formie – doprowadzi do braku wykupu gruntów ze strony miasta (gdyż przepisy nie dopuszczają możliwości wykupu przez gminę gruntów rolnych). Uniemożliwi to realizację planów zalesiania, utworzenie parku, a dodatkowo stworzy zagrożenie dalszej zabudowy. Nie pozwólmy na to!

Korzystając z uwag stworzonych przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, przygotowaliśmy razem z mieszkańcami okolicznych terenów, formularz z uwagami, które wystarczy podpisać i dostarczyć do urzędu.

POBIERZ NASZ FORMULARZ – uzupełnij swoje dane – imię i nazwisko, adres. Podpisz i złóż jednym z poniższych sposobów.

Składanie uwag przez EPUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/przyjmowanie-wnioskow-i-uwag-do-sporzadzanych-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego/UMKr

Składanie uwag przez e-mail:
uwagi-bp@um.krakow.pl

Składanie uwag papierowo:
w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Krakowa (dzienniki podawcze, stanowiska informacyjno-podawcze) lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Krakowa,
– wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Planowania Przestrzennego, ul. Mogilska 41, 31-545 Kraków.

TUTAJ znajdziesz również uwagi złożone przez Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody, z których również możesz skorzystać.

Więcej na ten temat

1 Komentarz

Anna Dunajska 16 lutego 2023 - 17 h 44 min

Miastu i Mieszkańcom Krakowa potrzebny jest tlen. Potrzebna jest zieleń. A nie beton, bloki…

Odpowiedz

Zostaw swój komentarz