Strona główna Białe Morza Poznajemy Białe Morza – konkurs fotograficzny!

Poznajemy Białe Morza – konkurs fotograficzny!

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Ruszamy z kolejnym wydarzeniem z naszego edukacyjno-rekreacyjnego cyklu pt. „Poznajemy Białe Morza”. Chcemy was serdecznie zaprosić do udziału w konkursie fotograficznym „Przyroda Białych Mórz w Obiektywie”, którego celem jest przybliżenie mieszkańcom i mieszkankom Krakowa tego niezwykłego miejsca. To właśnie tu ma powstać ogólnomiejski park zamiast pola golfowego!
Białe Morza to tereny poprzemysłowe Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay”, położone u styku trzech krakowskich dzielnic: 9 (Łagiewniki-Borek Fałęcki), 10 (Swoszowice) i 11 (Podgórze Duchackie). Zakłady zlikwidowano w latach 90. XX wieku, a teren był poddany rekultywacji. Od tamtego czasu część obszaru została zagospodarowana – wybudowano Centrum Handlowe „Zakopianka” oraz Sanktuarium Jana Pawła II. Jednak pomiędzy ulicami: Zbigniewa Herberta, św. Brata Alberta, Totus Tuus, Podmokłą i rzeką Wilgą, pozostał duży obszar, na którym przez ostatnie ćwierć wieku przyroda mogła się rozwijać w zasadzie bez zakłóceń. Swoją niszę znalazły na nim rozmaite gatunki roślin i zwierząt.
Poprzez konkurs fotograficzny, chcemy wypromować i uwiecznić piękno i różnorodność terenu Białych Mórz, gdzie obecnie króluje tzw. Czwarta Przyroda.
Najlepsza praca oraz wyróżnienia zostaną wyłonione przez Jury, którego skład ogłosimy niebawem. Przyznana zostanie również nagroda publiczności (głosowanie odbędzie się w październiku na naszym profilu na Facebooku).
Główną nagrodą dla autorów najlepszych prac będzie wystawa. Czas i miejsce wernisażu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie.
Zachęcamy do udziału wszystkich mieszkańców i mieszkanki. Zachwyćcie się przyrodą Białych Mórz razem z nami!

Termin nadsyłania prac konkursowych: 10.08.2022 – 10.10.2022

Formularz zgłoszeniowy znajduje się tutaj (klik!). 

Regulamin konkursu: poniżej oraz w załączniku.

Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka oraz Akcja Ratunkowa dla Krakowa.

Konkurs organizowany dzięki wsparciu z Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca.

 

Regulamin konkursu fotograficznego “Przyroda Białych Mórz w Obiektywie”

Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu Przyroda Białych Mórz w Obiektywie, zwanego dalej Konkursem, jest Stowarzyszenie Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka z siedzibą w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 65/3, 30-209 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń NIP: 6772418872, REGON: 367090310, zwane dalej Organizatorem.  

1.2. Celem Konkursu jest promocja terenu Białych Mórz w Krakowie, a w szczególności pokazanie w obiektywie krajobrazu flory i fauny tego miejsca. Teren, o którym mowa, ograniczony jest ulicami: Zbigniewa Herberta, św. Brata Alberta, Totus Tuus, Podmokłą oraz rzeką Wilgą. 

1.3. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

Zasady uczestnictwa 

2.1. Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, może być każda osoba fizyczna, powyżej 18 roku życia, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

2.3. W konkursie nie mogą brać udziału Organizatorzy i najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.4. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Jury i najbliżsi członkowie ich rodzin, tj. zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

2.5. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie fotografii poprzez formularz na stronie internetowej Konkursu. 

2.6. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

2.7. Zgodnie z pkt 7 poniżej, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nadesłanej fotografii na stronie internetowej Konkursu oraz na mediach społecznościowych związanych z Konkursem, jak również w formie wydruku na wystawie pokonkursowej.

2.8. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

Dane osobowe 

3.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka z siedzibą w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 65/3, 30-209 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń NIP: 6772418872, REGON: 367090310.

3.2. Dane osobowe są przetwarzane w celu udziału w konkursie Przyroda Białych Mórz w Obiektywie, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

3.3. Uczestnikowi przysługuje m.in. prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

3.4 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w konkursie.

Zasady Konkursu 

4.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie Formularz zgłoszeniowy w terminie podanym przez Organizatora. 

4.2. W ramach formularza zgłoszeniowego uczestnik ma prawo załączyć 1 fotografię.  

4.3. W przypadku nadesłania większej ilości zdjęć, brane będzie pod uwagę pierwsze zgłoszenie. 

4.4. Fotografia powinna przedstawiać przyrodę lub krajobraz Białych Mórz, to jest terenu osadnika sodowego ograniczonego przez ulice: Zbigniewa Herberta od wschodu, św. Brata Alberta i Totus Tuus od północy, Podmokłą od południa i rzekę Wilgę od zachodu (teren oznaczony na mapie na końcu regulaminu).

4.5. Dopuszcza się zdjęcia Białych Mórz wykonane dronem.

4.6. Dopuszcza się zdjęcia Białych Mórz wykonane przed ogłoszeniem Konkursu.

4.7. Kryteria dotyczące wymiarów zgłaszanych do Konkursu fotografii są następujące: 

 1. Organizator akceptuje fotografie o dowolnych proporcjach.
 2. Fotografia pozioma powinna mieć szerokość 2000 px. 
 3. Fotografia pionowa powinna mieć wysokość 2000 px. 
 4. Fotografia kwadratowa powinna mieć szerokość oraz wysokość 2000 px. 
 5. W przypadku fotografii wykonanych telefonem minimalna szerokość lub wysokość powinna wynosić 1000 px. 
 6. Maksymalna wielkość każdego zdjęcia powinna wynosić 2 MB (2000 KB). 
 7. Fotografie powinny być w formacie jpg.  
 8. Rozdzielczość fotografii może być dowolna, pod warunkiem, że spełnia pozostałe kryteria wymiarów i wagi pliku. 
 9. Niedopuszczalne jest dodawanie do fotografii wszelkich znaków wodnych, tekstów i ramek.  

4.8. Praca konkursowa powinna zostać opisana przez Uczestnika wg następującego wzoru:  Nazwa pliku: imię_nazwisko.jpg.

4.9. Termin rozpoczęcia konkursu 10.08.2022. 

4.10. Termin zakończenia zbierania zgłoszeń: 10.10.2022.

4.11. Fotografie niespełniające wymagań technicznych określonych przez Organizatora, niezwiązane z tematem konkursu, nadesłane w sposób inny niż ustalony przez Organizatora lub nadesłane po terminie nie wezmą udziału w Konkursie. 

4.12. Jury Konkursowe przyzna swoją nagrodę według własnego uznania w czasie do trzech tygodni od ogłoszenia przez Organizatora terminu zamknięcia zgłoszeń. Jury ma prawo przyznać dowolną liczbę wyróżnień.

4.13. Głosowanie publiczności odbędzie się w terminie 23-30.10.2022 za pośrednictwem portalu Facebook. Nadesłane zdjęcia będą umieszczone jednocześnie w albumie na stronie Facebook “Akcja Ratunkowa dla Krakowa”. Nagroda publiczności zostanie przyznana autorowi zdjęcia z największą liczbą polubień.

4.14. W głosowaniu publiczności może uczestniczyć każda osoba posiadająca konto na portalu Facebook.

4.15. Dane zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu po zakończeniu Konkursu, do ostatniego dnia następnego miesiąca. 

4.16. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac powinni dostarczyć Organizatorom fotografię w pełnym wymiarze najpóźniej 7 dni przed wernisażem. Pliki powinny być dostarczone drogą mailową na adres podany w późniejszym terminie.

4.17. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki: 

 1. niedopuszczalna jest cyfrowa manipulacja fotografii. Do akceptowanych technik postprodukcji Organizator zalicza: korektę ekspozycji, kontrastu, balansu bieli, a także zmianę fotografii kolorowej na czarno-białą oraz rozjaśnianie/przyciemnianie z użyciem masek,
 2. do niedopuszczalnych technik postprodukcji Organizator zalicza: klonowanie, stemplowanie oraz jakąkolwiek formę cyfrowej manipulacji, która zmienia lub usuwa zawartość oryginalnej fotografii, 
 3. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku,
 4. nie może być obraźliwa w stosunku do Organizatora ani jakiejkolwiek osoby lub podmiotu trzeciego. 

4.18. W przypadku stwierdzenia, że fotografia nie spełnia warunków wymienionych powyżej, taka Praca Konkursowa nie będzie podlegać ocenie, a Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.  

4.19. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do autentyczności nadesłanej Pracy Konkursowej, Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia pliku RAW zakwestionowanej fotografii w terminie wyznaczonym przez Organizatora.  

4.20. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika także po ogłoszeniu wyników, w przypadku wykrycia naruszenia regulaminu w takim terminie. 

4.21. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że posiada zgodę na publikację wizerunku osób obecnych na fotografii, w tym opiekunów prawnych osób nieletnich przedstawionych na fotografii.  

Nagrody

5.1. W Konkursie zostanie przyznana nagroda Jury oraz nagroda Publiczności. 

5.2. Nagroda Publiczności zostanie przyznana autorowi fotografii, która zdobędzie największą liczbę polubień na portalu Facebook.

5.3. Jury ma prawo przyznać dowolną liczbę wyróżnień.

5.4. Nagrodą w konkursie jest prezentacja nagrodzonych prac na wystawie pokonkursowej. O ilości zakwalifikowanych zdjęć do wystawy zdecyduje powołane Jury. 

5.5. Czas i miejsce wernisażu wystawy pokonkursowej zostanie podany w późniejszym terminie.

5.6. Ze względu na sytuację epidemiologiczną Organizator dopuszcza także zmianę formy prezentacji nagrodzonych Prac.  

Reklamacje 

6.1. Uczestnicy mają prawo do wnoszenia reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu oraz w okresie 30 dni od dnia zakończenia danej edycji. 

6.2. Reklamacje mogą być składane jedynie w formie pisemnej i powinny zostać przesłane na adres akcjaratunkowadlakrakowa@gmail.com, z tytułem „Przyroda Białych Mórz w Obiektywie – reklamacja”. 

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu. 

Licencja 

7.1. Prawa autorskie do fotografii pozostają przy ich twórcach. Uczestnicy w momencie zgłoszenia udzielają Organizatorowi nieograniczonej w czasie licencji niewyłącznej na korzystanie z przekazanych Organizatorowi fotografii na terytorium całego Świata i obejmuje ona wykorzystanie, utrwalanie, powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych, wystawach etc.  

7.2. Zdobywca nagrody zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do fotografii. 

7.3. Organizator zobowiązuje się utrzymywać na stronie internetowej oznaczenia autorstwa fotografii wprowadzone przez zdobywcę nagrody, przez tak długi czas jaki będzie ono wykorzystywane. 

7.4. Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi powyższej licencji bez odpłatności. 

7.5. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanych zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich. 

7.8. Nadsyłając zdjęcia, uczestnicy oświadczają, że fotografia przedstawia teren określony w pkt. 4.4 niniejszego regulaminu lub obecne na nim obiekty przyrodnicze: elementy flory, fauny, skał etc.

Klauzula informacyjna RODO dla uczestników 

8.1. Klauzula informacyjna dla Uczestników: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Stowarzyszenie Centrum Sztuki Współczesnej Wiewiórka  z siedzibą w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 65/3, 30-209 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń NIP: 6772418872, REGON: 367090310, zwane dalej Organizatorem, adres e-mail: cswwiewiorka@gmail.com; (dalej w treści niniejszego paragrafu zwany „Administratorem”). 

8.2. Dane osobowe Uczestników o ile nie pochodzą bezpośrednio od Uczestników, są udostępniane Administratorowi przez Zamawiającego. W takich wypadkach przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email. 

8.3  Dane osobowe Uczestników są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: 

 1. a) realizacji zawartej przez Administratora z Zamawiającym umowy obejmującej udział Uczestnika w konkursie organizowanym przez Administratora oraz 
 2. b) celów marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie z tej umowy może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego lub do momentu wniesienia przez Uczestnika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Uczestnika, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

8.4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być m.in.: a) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową, b) inni podwykonawcy Administratora. 

8.5.  Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:  

 1. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., lub innej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,  
 2. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. W celu uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego należy skontaktować się z Administratorem. 

8.6. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji tych praw należy kontaktować się z Administratorem 

8.7. Uczestnicy mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają, że przy przetwarzaniu ich danych osobowych doszło do naruszenia przepisów prawa. 

8.8. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.  

Postanowienia końcowe 

9.1. Regulamin jest dostępny od dnia 10.08.2022 na stronie internetowej Konkursu.

9.2. Organizator zastrzega prawo zmiany zasad Konkursu, w tym treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla uczestników, niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej oraz w mediach społecznościowych.

mapka2
* Źródło: Google Maps. Dostęp: 02-08-2022

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz