Strona główna Przegorzały Co dalej z lasem łęgowym w Przegorzałach?

Co dalej z lasem łęgowym w Przegorzałach?

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa

20 czerwca razem z Towarzystwem na Rzecz Ochrony Przyrody oraz Małopolskim Towarzystwem Ornitologicznyme zapytaliśmy – w trybie udostępniania informacji o środowisku – o stan prac nad utworzeniem użytku ekologicznego „Las łęgowy w Przegorzałach.”

Dowiedzieliśmy się, że prace nie są kontynuowane, co nie dziwi, patrząc na tempo tworzenia użytków w Krakowie (jeden na rok). Dziwi natomiast argumentacja w piśmie wystosowanym przez Wydział Kształtowania Środowiska i kancelarię prezydenta Majchrowskiego. Otóż:

  • las łęgowy nie podlega presji inwestycyjnej – choć zdanie wcześniej dowiadujemy się, że nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia rezygnacji z przebiegu Trasy Pychowickiej przez teren lasu,
  • w Krakowie mamy 18 użytków, więc parafrazując znany wierszyk dla dzieci można powiedzieć, że już dosyć, już basta, masz chęć na użytek, wyjedź z tego miasta!

Przypominamy, że:

  • w “Kierunkach rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019-2030” WKŚ proponuje utworzenie w Krakowie 32 nowych użytków ekologicznych (wśród nich Las łęgowy w Przegorzałach), a do tej pory z tej listy ustanowiono 5,
  • w Małopolsce nie ma ani jednego łęgu, który byłby użytkiem ekologicznym, do tego istnieje tylko jeden rezerwat posiadający mały fragment lasu łęgowego (Dolina Potoku Rudno),
    łęgi stanowią 1% powierzchni Europy, w stosunku do pierwotnej powierzchni 10%. Stało się tak ze względu na masową regulację rzek, eliminacje podmokłych starorzeczy, rolnictwo czy obniżenie wód gruntowych. Są także siedliskiem wielu gatunków ptaków i ssaków, około 40% ptaków gniazdujących w Polsce zasiedla właśnie lasy łęgowe,
  • łęgi są tzw. siedliskiem priorytetowym i zgodnie z obowiązującą “Ustawą o ochronie przyrody” należy im się bezwzględna ochrona, gdyż są zagrożone zanikiem. Co więcej w Dyrektywie siedliskowej Unii Europejskiej łęgi wskazane są jako jedne z 15 typów siedlisk priorytetowych w Polsce
  • lasy łęgowe stanowią także naturalną ochronę przeciwpowodziową i należałoby raczej je chronić i odtwarzać, oddając tym samym rzekom miejsce do swobodnego wylewania (zmniejszając w ten sposób zagrożenie powodziowe w obrębie terenów zabudowanych), niż je wycinać, pomniejszać czy prowadzić na ich terenie inwestycje.

Czekamy zatem na raport z konsultacji społecznych dotyczących przebiegu tras Zwierzynieckiej i Pychowickiej, a wniosek o utworzenie użytku “Las łęgowy w Przegorzałach” na pewno ponowimy.

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz