Strona główna Łąki na Klinach List otwarty do władz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

List otwarty do władz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Piotr Kacorzyk Uniwersytet Rolniczy

List otwarty do: Szanownych Państwa dra hab. inż. Sylwestra Tabora, Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Agnieszki Filipiak-Florkiewicz, Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dra hab. inż. Bogdana Kuliga, Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, w skład którego wchodzi Katedra Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

My mieszkańcy Krakowa, skupieni w oddolnej inicjatywie Akcja Ratunkowa dla Krakowa, wielokrotnie podejmowaliśmy współpracę z pracownikami naukowymi z różnymi tytułami, z różnych dziedzin, uczelni, wydziałów i miast. Wielokrotnie polegaliśmy na ich wiedzy, doświadczeniu czy publikacjach naukowych. Wspierali nas w działaniach mających na celu między innymi ochronę przyrody, walkę o tereny zielone, cenne przyrodniczo ekosystemy, czyste powietrze i rzeki, czy ochronę gatunkową zwierząt i roślin. 

To dzięki pracownikom naukowym – profesorom, doktorom, magistrom, absolwentom uczelni wyższych zatrudnionych w instytutach naukowych i badawczych – my mieszkańcy mogliśmy prowadzić merytoryczną i rzeczową dyskusję z władzami miasta, które nie zawsze rozumieją i doceniają rolę przyrody w mieście. To pracownicy naukowi dawali nam argumenty w postaci swych rad, obserwacji, inwentaryzacji przyrodniczych, badań i publikacji. Wielokrotnie spotykali się z nami w miejscach, które chcieliśmy chronić, prowadzili spacery przyrodnicze, widywaliśmy ich również na protestach, posiedzeniach Rady Miasta, udzielali się także w mediach, wspierając nie tylko nas, ale i inne inicjatywy mieszkańców. Swoimi działaniami przynosili chlubę swoim Alma Mater, podnosili rangę i status zawodowy pracowników szkolnictwa wyższego i wypełniali jeden z najważniejszych – według nas – celów bycia naukowcem, a mianowicie transfer wiedzy naukowej do społeczeństwa.

Ze zdumieniem więc przeczytaliśmy wywiad pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – prof. Mirosława Kasperczyka i dra hab. inż. Piotra Kacorzyka z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej – udzielonego „Gazecie Wyborczej” w ramach sponsorowanego artykułu, który ukazał się 19 sierpnia 2021 roku. W opłaconym przez reklamodawcę materiale prof. Mirosław Kasperczyk i dr hab. inż. Piotr Kacorzyk podważyli słuszność utworzenia użytku ekologicznego Łąki na Klinach. Prof. Mirosław Kasperczyk stwierdził już w pierwszym zdaniu, że teren nie jest cenny od 20 lat, co nie jest zgodne z prawdą

W 2009 roku jego cenność zarówno przyrodniczą, jak i cenność z uwagi na fakt tworzenia korytarzy ekologicznych i korytarzy przewietrzania miasta, podkreślił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, co utrzymał w mocy w 2021 roku. Co więcej, w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” z 2014 roku znajdziemy informację, że obszar planowanego użytku znajduje się na mapie cennych siedlisk i wodnych korytarzy ekologicznych. Również w latach 2018 i 2019 pojawiły się dwie niezależne od siebie ekspertyzy, które potwierdziły występowanie gatunków chronionych oraz niezwykłe walory przyrodnicze terenów Łąk na Klinach.

Używanie przez pracowników uczelni wyższej sformułowań, iż teren planowanego użytku należy „(…) wykarczować, wyrwać korzenie, zaorać i ewentualnie dopiero użytek jakiś założyć, czyli de facto obsiać, tworząc nową łąkę” [prof. Mirosław Kasperczyk], mówienie o braku elementarnej wiedzy u mieszkańców [dr hab. inż. Piotr Kacorzyk], o sztucznym zakładaniu użytku ekologicznego w innym miejscu, twierdząc, że „(…) przy wsparciu naukowców można przenieść wszystkie zagrożone rośliny chronione na odpowiedni dla nich teren i stworzyć tam modelowy wręcz użytek ekologiczny” [prof. Mirosław Kasperczyk], głoszenie, że planowany użytek Łąki na Klinach, czyli „(…) taki pseudoużytek-nieużytek nie przyczyni się także do poprawy jakości powietrza na Klinach i w mieście, ani tym bardziej do ochrony klimatu” [dr hab. inż. Piotr Kacorzyk], nie tylko jest sprzeczne z wiedzą naukową dotyczącą terenów na Klinach, ale również jest obrazą dla mieszkańców i przyrodników walczących o ten użytek od lat. Jest także przekazem niegodnym środowiska naukowego, hańbiącym tytuł profesora uczelni wyższej i podważającym autorytet naukowca.

Dr hab. inż. Piotr Kocorzyk – jako ekspert – powtórzył swoje stanowisko na posiedzeniu Rady Miasta Krakowa 25 września 2021 i w ten sposób przekazał radnym informacje sprzeczne z wiedzą naukową na temat wartości przyrodniczych planowanego użytku Łąki na Klinach, wywierając tym samym negatywny wpływ na ostateczną decyzję radnych o utworzeniu użytku ekologicznego na tych terenach.

Jesteśmy zszokowani postawą prof. Mirosława Kasperczyka i dra hab. inż. Piotra Kacorzyka i chcemy odpowiedzi z Państwa strony, czy stanowisko ww. pracowników UR jest stanowiskiem Uniwersytetu Rolniczego w ogólności i, czy zwyczajnie nie jest Państwu wstyd, że pracownicy UR udzielają tak kłamliwych wywiadów w ramach sponsorowanych materiałów promocyjnych w mediach pod szyldem Państwa uczelni. Czy słowami Państwa naukowców, opłacanych przez spółkę deweloperską w materiałach sponsorowanych, legitymizują Państwo dewastację przyrody poprzez zaoranie cennych terenów? Prosimy o odpowiedź i zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

 

Poniżej znajdą Państwo materiały, z którymi  warto zapoznać się przed udzieleniem nam odpowiedzi.

  1. Sponsorowany wywiad w „Gazecie Wyborczej”:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,101436,27469588,wielkie-emocje-wokol-rzekomo-dzikiej-laki-na-krakowskich-klinach.html

  1. Przedruk materiału z „Gazety Wyborczej”, który udostępniamy Państwu z uwagi na fakt, iż

dostęp do materiału w „Gazecie Wyborczej” jest płatny:

https://akcjaratunkowadlakrakowa.pl/laki-na-klinach/polemika-z-niezgodnymi-z-wiedza-naukowa-tezami-naukowcow-ur-zawartymi-w-artykule-sponsorowanym-oplaconym-przez-dewelopera/

Tekst źródłowy znajdą Państwo pod linkiem:

https://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,27488131,spor-o-uzytek-ekologiczny-na-klinach-ekspertyza-ktora-nie.html

  1. „Inwentaryzacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego Łąki na Klinach”

autorstwa firmy Geomind z 2019 roku. Inwentaryzacja została wykonana na zlecenie UMK:

http://dt.bip.krakow.pl/interpelacje/kadencja_8//Odp2_Mi%C4%99dzysesyjna_Grzegorz__Stawowy_2019-11-18.PDF

  1. Raport z badań z 2018 roku:

https://naukadlaprzyrody.files.wordpress.com/2018/08/raport_kliny_14_08_2018.pdf

  1. Zapis wystąpienia dra hab. inż. Piotra Kocorzyka na sesji RMK z dn. 25.08.2021:

http://www.krakow.pl/archiwum_posiedzen_RMK/168 – prosimy wysłuchać od 1:55:38.

 

Z wyrazami szacunku

aktywiści i aktywistki, mieszkańcy i mieszkanki

zrzeszeni w oddolnej inicjatywie

Akcja Ratunkowa dla Krakowa

akcjaratunkowadlakrakowa@gmail.com

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz