Strona główna drzewa Wykupmy zielone tereny! Chcemy nowych parków miejskich w Krakowie!

Wykupmy zielone tereny! Chcemy nowych parków miejskich w Krakowie!

przez Akcja Ratunkowa dla Krakowa
Wykupmy zielone tereny

W dniu dzisiejszym, tj. 28 października br, uruchomiliśmy petycję online Prezydencie, wykupmy tereny zielone! Chcemy nowych parków w Krakowie, w której wzywamy miasto, by każdego roku przeznaczało minimum 1% budżetu na wykup terenów pod nowe parki. Tylko w ten sposób zatrzymamy rozpędzony proces betonowania miasta, zabudowy blokami i parkingami ostatnich terenów zielonych, równocześnie zapewniając nam komfort życia w mieście. Chcemy zebrać jak najwięcej podpisów mieszkańców Krakowa, aby pokazać, że konieczna jest natychmiastowa zmiana priorytetów w polityce miasta.

Ponadto, wraz z 25 organizacjami, stowarzyszeniami proekologicznymi i inicjatywami społecznymi oraz Radą Wydziału Biologii UJ,  Radą Wydziału Filozoficznego UJ, Radą Wydziału Historii UJ, a także KDO ds. Środowiska, podpisaliśmy Apel o wykup terenów zielonych pod parki miejskie, wzywając miasto do zagwarantowania na ten cel funduszy w budżecie miasta. Chcemy, aby od 2021 roku 1% budżetu każdego roku przeznaczony był na wykup terenów pod parki, a docelowo – by stopniowo zwiększać tę kwotę do ok. 4 % budżetu. Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na epidemię koronarowirusa miasto jest obecnie w trudnej sytuacji finansowej i rozumiemy, że wolne środki powinny zostać przeznaczone na wsparcie osób i firm, które najbardziej ucierpiały, bądź ucierpią z powodu pandemii. Dlatego, pierwotnie proponowana w Apelu kwota 200 milionów złotych rocznie powinna być rozłożona na najbliższe 3 lata – do końca kadencji Prezydenta Jacka Majchrowskiego.

W najbliższych latach tworzenie nowych parków, zwłaszcza o powierzchni minimum 4 ha, powinno być jednym z priorytetów miasta w zakresie polityki zarządzania zielenią oraz adaptacji Krakowa do zmian klimatycznych. Będzie to proces długi i kosztowny, ponieważ większość gruntów w Krakowie należy do prywatnych właścicieli. Musimy jednak podjąć ten wysiłek finansowy i jak najszybciej wykupić grunty nadające się do przekształcenia w nowe parki. Aby zminimalizować koszty tego procesu, już teraz apelujemy do urzędników odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i tworzenie wytycznych pod nowe projekty MPZP, aby jak najwięcej terenów oznaczać jako tereny Zieleni Publicznej, a gdzie to niemożliwe – z maksymalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej.

Wzywamy miasto do zrewidowania obecnej polityki finansowej w zakresie zieleni, na którą każdego roku przeznaczane są miliony złotych. Głównym jej celem musi stać się zwiększanie terenów parkowych i przestrzeni zielonych, a nie jak dotychczas „rewitalizacja” istniejących parków. Ta nie zwiększa powierzchni zieleni w Krakowie, za to często okazuje się szkodliwa dla samej przyrody. Takie działania powinny zostać ograniczone do minimum, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczone właśnie na wykup gruntów pod nowe parki.

Dziś decydujemy o tym, jak będzie wyglądała przyszłość nasza i dalszych pokoleń. Nieoczekiwanie, czas pandemii pokazał, jak ogromną rolę w naszym życiu odgrywa przyroda i przestrzenie zielone w aglomeracjach miejskich. W związku z nadchodzącą katastrofą klimatyczno-ekologiczną to właśnie tereny zielone będą kluczowe w walce z jej następstwami, odczuwalnymi zwłaszcza w miastach, gęsto zabudowanych dzielnicach, pozbawionych drzew i zieleni. Trzeba ograniczyć zasięg występowania lokalnych wysp ciepła, gdzie średnia temperatura jest już o kilkanaście stopni wyższa niż na zielonych obrzeżach miasta. Postawmy w Krakowie na duże parki, stwórzmy miejskie oazy, dające mieszkańcom chłód, tlen i będące miejscem  odpoczynku i rekreacji.  

 My, mieszkańcy Krakowa chcemy więcej zieleni, ograniczenia zabudowy, której  kosztem są wycinki rosnących tam drzew. Tylko wykup terenów pod nowe parki może spełnić nasze oczekiwania, a to wymaga mądrej i bezkompromisowej polityki finansowej urzędników oraz przeprowadzenia akcji edukacyjnej skierowanej do mieszkańców, wyjaśniającej potrzebę inwestycji w nowe tereny zielone w mieście. Pamiętajmy, to ostatni dzwonek, aby zmienić politykę przestrzenną Krakowa i stworzyć miasto przyjazne mieszkańcom, pełne zieleni i parków. Parki to nasze być albo nie być w Krakowie.


Akcja Ratunkowa dla Krakowa

Apel o wykup terenów zielonych pod parki miejskie

Skierowany do do Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Rady Miasta Krakowa w dniu 27.10.2020 r.

Zwracamy się z apelem o zagwarantowanie w budżecie Miasta Krakowa na rok 2021 środków finansowych na wykup terenów pod nowe parki miejskie. Rocznie na ten cel powinno się przeznaczać kwotę rzędu minimum 200 mln zł, co stanowi ok. 4% budżetu miasta. Tylko w ten sposób będzie można zatrzymać proces zabudowy gruntów, które powinny być przeznaczone na parki. Obecnie mamy kuriozalną sytuację: Kraków dynamicznie się rozwija, powstaje olbrzymia ilość budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych, a w planach miejscowych nie rezerwuje się odpowiednich powierzchni niezabudowanych terenów zielonych. Standardem w planowaniu przestrzennym powinno być wiązanie rozwoju zabudowy miejskiej – wielorodzinnej i jednorodzinnej – z adekwatną do wielkości zabudowy powierzchnią parków. Zwracamy uwagę, że liczne, interdyscyplinarne badania naukowe wskazują na kluczowe znaczenie kontaktu z przyrodą dla prawidłowego rozwoju społecznego i intelektualnego dzieci i młodzieży oraz dla zdrowia fizycznego i psychicznego ludzi w każdym wieku. Kontakt z przyrodą potrzebny jest nie tylko okazjonalnie, ale na co dzień, a zróżnicowane tereny zieleni powinny być zlokalizowane w bliskim zasięgu, a nie tylko poza miastami. Muszą również być wystarczająco duże. Badania wskazują na szczególnie istotne znaczenie dostępności parków o powierzchni minimum 4 ha dla zapewnienia mieszkańcom możliwości rekreacji i komfortu życia.

Trzeba również podkreślić, że odpowiednio duże tereny zieleni, szczególnie zadrzewione, są niezbędnym elementem adaptacji miasta do szybko postępującego kryzysu klimatyczno-ekologicznego, związanego m.in. z przedłużającymi i nasilającymi się falami letnich upałów, niosącymi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Zagrożenie to znacznie wzrasta na terenach gęsto zabudowanych i ubogich w zieleń – temperatura asfaltu w nieosłoniętym drzewami terenie jest około 20°C wyższa, niż otoczenia, a miejska wyspa ciepła potrafi mieć temperaturę o kilkanaście stopni wyższą, niż zielone obrzeża miasta

 Sytuacja w Krakowie robi się coraz bardziej dramatyczna. Tereny, na których powinny powstać parki, są dzielone na mniejsze działki i zabudowywane tak, że w wielu miejscach już praktycznie nie jest możliwe wydzielenie terenów pod parki o powierzchni co najmniej 4 ha. Ten stan pogłębia jeszcze kierowanie ogromnych środków na doposażenie istniejących parków, zamiast w pierwszej kolejności na wykupy terenów pod niezbędne parki. W konsekwencji kolejne tereny przyrodnicze nikną pod zabudową i dostęp do zieleni  w Krakowie z roku na rok coraz bardziej spada.

Chcemy, aby urzędnicy odpowiedzialni za przyszłość Krakowa przeznaczali środki gromadzone z naszych podatków, na wykupy terenów z przeznaczeniem ich na parki, które zapewnią nam godne życie w mieście. Takie działania zostały wpisane w programie rozwoju zieleni zawartym w dokumencie: Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2019 – 2030, przyjętym przez Prezydenta Krakowa w 2019 r., który zakłada co najmniej 10 m kw. terenów zielonych na jednego mieszkańca a także zgodne ze standardem Europejskiej Agencji Środowiska, według którego parki powinny znajdować się nie dalej niż 300 m w linii prostej od miejsca zamieszkania. Niestety, podejmowane decyzje planistycznie nie zapewniają tych minimów.

Dlatego apelujemy: należy pilnie opracować wieloletni plan wykupu gruntów pod nowe parki, czyli:

  1. Zagwarantować w wieloletniej  prognozie finansowej przeznaczanie co roku na wykup  terenów zieleni 4% całkowitego budżetu miasta, ale nie mniej niż 200 milionów złotych.
  2. Ustalić tereny, gdzie w tej chwili brakuje parków o powierzchni minimum 4 ha w odległości 300 metrów od terenów zabudowanych, a następnie:

    a) wyznaczyć tereny pod nowe parki, które można ustanowić natychmiast, zgodnie przeznaczeniem wskazanym w Studium Zagospodarowania Przestrzennego (Studium) oraz w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

    b) wyznaczyć tereny pod nowe parki, tam gdzie aktualne dokumenty planistyczne przewidują zabudowę. Takie działanie będzie wymagało punktowych zmian Studium, a w niektórych przypadkach – również korekty obowiązujących MPZP. Tylko dzięki takim działaniom Urząd Miasta uzyska prawne możliwości wykupu wskazanych gruntów na drodze wywłaszczenia, czyli bez zgody właściciela, choć zgodnie z ich wartością rynkową.

  3. Zrewidować obecną politykę finansową miasta w zakresie zieleni, tak, aby priorytetem było zapewnienie nowych przestrzeni parkowych mieszkańcom, a nie ”rewitalizacja” istniejących parków, ponieważ poprzez takie działania nie przybywa nowych przestrzeni zielonych i upały nie stają się lżejsze, a powietrze czystsze.

  4. Prowadzić szeroką akcję edukacyjną skierowaną do mieszkańców, wyjaśniając, dlaczego tak ważne są inwestycje w nowe tereny zielone w mieście, zwłaszcza na gruntach, które pierwotnie w planach były przeznaczone pod zabudowę.

Podpisali:

Rada Wydziału Biologii UJ
Rada Wydziału Filozoficznego UJ
Rada Wydziału Historii UJ

KDO ds. Środowiska – w składzie:
1. Fundacja Aeris Futuro
2. Fundacja Dzieci w Naturę
3. Fundacja Dzika Klinika
4. Fundacja Fundusz Partnerstwa
5. Fundacja Otwarty Plan
6. Fundacja Sendzimira
7. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
8. Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa
9. Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”
10. Stowarzyszenie Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły
11. Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców
12. Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie
13. Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik
14. Stowarzyszenie na Rzecz Toń
15. Stowarzyszenie Ruch Ekologiczny Św. Franciszka z Asyżu
16. Stowarzyszenie Zielone Kliny
17. Stowarzyszenie Zielone Swoszowice
18. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody
19. Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Organizacje, stowarzyszenia i inicjatywy społeczne:
1. Akcja Ratunkowa dla Krakowa
2. All in UJ
3. CSW Wiewiórka
4. Czyste niebo nad Krakowem
5. Extinction Rebellion Kraków
6. Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze
7. Fundacja Przestrzeń do życia
8.Fundusz Partnerstwa
9. Funkcja Miasto
10. Instytut Architektury
11. Klub Gaja, Marcin Urbaniak
12. Lasy dla Krakowa
13. Lasy i Obywatele
14. Matki Polki na Wyrębie
15. Miejska Łąka
16. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Kraków
17. Przestrzeń Ludzie Miasto
18. Ratujmy Kleszczowskie Wąwozy
19. Reformed Druids of Gaia Poland
20. Siostry Rzeki
21. Stop Ogrodzeniu Krzemionek
22. Stowarzyszenie Ziemia Rudawska
24. Strajk dla Ziemi Kraków
25. Zielone Grzegórzki

Więcej na ten temat

Zostaw swój komentarz