Strona główna Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Petycja o przyjęcie Strategii Klimatycznej w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wzywamy Waszą Magnificencję do: 

1. Utworzenia planu, kiedy Uniwersytet Jagielloński stanie się, instytucją neutralną węglowo. 

2. Wydania stanowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego i Jego Rektora w sprawie kryzysu klimatyczno-ekologicznego oraz podejmowania współpracy z innymi instytucjami związanej z realizacją konkretnych polityk klimatycznych. 

3. Stworzenia i wspierania interdyscyplinarnej, międzywydziałowej grupy ekspertek_ów, rozpowszechniającej wiedzę o kryzysie klimatyczno-ekologicznym i wspierającej merytorycznie implementację różnych polityk klimatycznych. 

4. Stworzenia programu grantowego, wspierającego interdyscyplinarne badania stosowane w dziedzinie zapobiegania skutkom katastrofy klimatycznej i ekologicznej. 

5. Włączenia do programów nauczania wszystkich kierunków studiów otwartych zajęć poświęconych trwającemu kryzysowi klimatyczno-ekologicznemu. 

6. Wycofania środków z banków finansujących działalność pogłębiającą kryzys klimatyczny i ekologiczny. 

7. Przeprowadzenia audytu energetycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii. 

8. Stworzenia zasad dobrej współpracy, których będą musiały przestrzegać podmioty zewnętrzne współpracujące z Uniwersytetem Jagiellońskim. Zysk ekologiczny powinien być w nich ponad tym ekonomicznym. 

 9. Zmniejszenia śladu węglowego Uniwersytetu związanego z transportem i podróżami poprzez promowanie i wspieranie transportu zbiorowego, rowerów, kolei, zarówno pracownic_ków, jak i studentek_ów. 

 10. Zainicjowania akcji masowych nasadzeń roślin na terenach należących do Uniwersytetu wszędzie, gdzie to możliwe (też wewnątrz budynków). 

 11. Do końca 2020 roku wyeliminowania plastiku w postaci opakowań, materiałów promocyjnych i biurowych etc. z przestrzeni uniwersyteckich. 

12. Wprowadzenia zakazu sprzedaży mięsa wołowego i ograniczenia sprzedaży innych produktów odzwierzęcych do 50% na terenie Uniwersytetu. 

13. Zrekompensowania skutków powyższego zakazu sprzedaży produktów odzwierzęcych poprzez szerzenie wiedzy o zdrowym, neutralnym dla środowiska sposobie odżywiania. 

14. Wydania administracji i pracownicom_kom zaleceń dotyczących odpowiedzialnej gospodarki papierem, wodą i innymi zasobami oraz dobrami wspólnymi. 

 15. Powołania Rady Klimatycznej, której zadaniem będzie weryfikacja stopnia realizacji powyższych celów oraz zapobieganie działaniom pozorowanym. 

16. Nadania powyższym celom i zobowiązaniom rangi wiążącego aktu prawnego. 

KlimatUJ 

Pełna treść petycji: https://drive.google.com/file/d/1tcT6-pbIFHvmsy0d4JnByi7cd3LUk9ep/view?usp=sharing